Die bestuur van tegnologie en hoëvlakmannekrag : die identitisering van enkele terreine vir navorsing in Suid-Afrika

The managerial function of the modern manager has undergone a shift of focus mainly due to the epidemic rate of technological innovations. Less emphasis is placed on the reaming whilst more time and greater involvement is spent on one-off activities. The modem trend to move from heavy industry to th...

Full description

Published in: South African journal of business management Vol. 18; no. 2; pp. 96 - 108
Main Authors: Uys, R, Du Preez, N.P
Format: Journal Article
Language: Afrikaans
Published: Association of Professional Management (APM) 06-01-1987
Online Access: Get full text
Summary: The managerial function of the modern manager has undergone a shift of focus mainly due to the epidemic rate of technological innovations. Less emphasis is placed on the reaming whilst more time and greater involvement is spent on one-off activities. The modem trend to move from heavy industry to the service sector and high technology has caused a larger and varied need for high level manpower. The manager of today and tomorrow thus has to be equipped with applicable knowledge and skills. However, the following questions need to be answered: what these knowledge and skills are?, in what sense does these differ from the present?, what remains applicable?, the extent of the knowledge on the 'new' requirements? The aim of this research is therefore to determine the spectrum and facets, the level of research in South Africa and to identify aspects on which research can be undertaken within the fields of management of technology and high level manpower. The total spectrum of management of technology can be divided into three strata namely the macro-, intermediatory- and micro strata, and discussions will centre within this framework. The micro strata is a compilation of the technology process and its elements and other factors which might have an influence thereon or be dependent thereupon. The various elements of the technology process are discussed separately while each element is defined precisely. The present state of knowledge on this specific subject is outlined and areas for future research are identified. Identical aspects are discussed under the headings of the various other elements that function within the framework of management of technology but external to the technology process. The prime objective of the preliminary investigation on management of high level manpower was to identify the elements of management that will possibly change or expand during the management of high level manpower. Thereby a structure could be developed whereby information and techniques could be gathered and developed for the management of these activities. Die bestuurstaak van die moderne bestwrder het veral weens die epidemiese afmetings wat tegnologiese innovasie aanneem, 'n klemverskuiwing ondergaan. Daar word nou veel minder klem op herhalende aktiwiteite gele en meer tyd en betrokkenheld word aan eenmalige aktiwiteite afgestaan. Die hedendaagse verskuiwing vanaf die swaar nywerheid na die dienstesektor en hoe tegnologie het ook 'n verhoogde en gewysigde behoefte aan hoevlakmannekrag meegebring. Die bestuurder van vandag en more moet gevolglik vir die bestuur van hierdie tegnologie en hoevlakmannekrag met bepaalde kennis en vaardighede toegerus word. Die vraag ontstaan wat hierdie kennis en vaardighede is, tot watter mate dit van die huidige verskil, wat bly steeds toepaslik, en hoeveel kennis daar oor die 'nuwe' vereistes bestaan. Die doelwitte van hierdie navorsing is onder andere om die spektrum van dimensies en fasette, die stand van navorsing in Suid-Afrika en bepaalde terreine waarop navorsing ten opsigte van beide die bestuur van tegnologie en hoevlakmannekrag gedoen kan word, te identifiseer. Die totale spektrum van die bestuur van tegnologie word in drie strata, naamlik die makro-, intermediere- en mikrostrata, verdeel en ook as sulks bespreek. Die mikrostrata is 'n samestelling van die tegnologieproses en sy elemente asook van ander faktore wat 'n invloed daarop mag he of daarvan afhanklik is. Die samestellende elemente van die tegnologieproses word eerstens afsonderlik bespreek en dek aspekte soos: die huidige stand van kennis oor 'n bepaalde onderwerp en dan word daar besondere klem op toekomstige terreine vir navorsing gele. Vervolgens word dieselfde aspekte ten opsigte van die elemente van die bestuur van tegnologie wat buite-om die tegnologieproses funksioneer, bespreek. Daar is gepoog om met die loodstudie oor die bestuur van hoevlakmannekrag die elemente van die bestuur van mannekrag te identifiseer wat tydens die bestuur van hoevlakmannekrag wysig of verdiep. Sodoende sou 'n raamwerk daargestel kon word waardeur toepaslike inligting en tegnieke deur navorsing versamel en ontwikkel kan word vir die bestuur van hierdie aktiwiteite.
ISSN: 2078-5585
2078-5976