Abraham Kuyper en die reg op selfbeskikking van bevolkingsgroepe : research article

Abraham Kuyper and the right to self-determination of peoples Sphere sovereignty as a principle that regulates the mutual relationships among different social institutions originated from the philosophy of John Althusius, and this idea is found again in one form or another in the theories of various...

Full description

Published in: Koers (Potchefstroom, South Africa) Vol. 71; no. 1; pp. 231 - 250
Main Author: Van der Vyver, Johan D
Format: Journal Article
Language: Afrikaans
Published: AOSIS 01-01-2006
Subjects:
Online Access: Get full text
Summary: Abraham Kuyper and the right to self-determination of peoples Sphere sovereignty as a principle that regulates the mutual relationships among different social institutions originated from the philosophy of John Althusius, and this idea is found again in one form or another in the theories of various German political and legal philosophers. However, the descriptive name of this principle derives from the Dutch politician, Guillaume Groen van Prinsterer, who under the influence of Julius Stahl, confined the principle to church-state relationships. The special contribution of Abraham Kuyper was to extend sphere sovereignty to relationships among other social institutions. However, Kuyper did not distinguish precisely between the kinds of "circles" which in principle qualify for sphere sovereignty, and in the process he also included social communities among those with sphere sovereignty. An accurate distinction among social institutions that do qualify for sphere sovereignty and (unstructured) social communities that do not, derived from the philosophy of the cosmonomic idea of Herman Dooyeweerd. Kuyper's perception of sphere sovereignty of social communities does correspond with the right to self-determination of ethnic, religious and linguistic communities as currently defined in international law. This right, however, does not include the right to secession from an existing state, but affords to the communities concerned the right to promote their culture, to testify to and practise their religion and to speak and apply their language without state interference. Soewereiniteit in eie kring as 'n beginsel wat die onderlinge verhouding tussen verskillende sosiale instellings bepaal, vind sy oorsprong in die wysbegeerte van Johannes Althusius, en dié idee word later weer in die een of ander vorm teruggevind in die denke van verskeie Duitse staats- en regsfilosowe. Die beskrywende naam van hierdie beginsel kom egter van die Nederlandse staatkundige, Guillaume Groen van Prinsterer, wat in navolging van veral Julius Stahl, die beginsel beperk tot kerk-staatverhoudings. Abraham Kuyper se besondere bydrae was om soewereiniteit in eie kring ook op die verhoudings tussen ander sosiale instellings van toepassing te maak. Kuyper het egter nie noukeurig onderskei tussen die soorte "kringe" wat in beginsel vir soewereiniteit in eie kring kwalifiseer nie en het daarby ook sosiale gemeenskappe ingesluit. 'n Noukeurige onderskeid tussen sosiale instellings (verbande) wat wel op soewereiniteit in eie kring aanspraak kan maak, en (ongestruktureerde) sosiale gemeenskappe wat nie daarvoor kwalifiseer nie, spruit uit die Wysbegeerte van die Wetsidee van Herman Dooyeweerd. Kuyper se siening van sosiale gemeen-skappe se soewereiniteit in eie kring stem egter ooreen met etniese, godsdienstige en taalgroepe se reg op selfbeskikking soos wat dit tans in die volkereg gedefinieer word. Hierdie reg sluit nie die reg op sesessie van 'n bestaande staat in nie, maar verleen aan die betrokke gemeenskappe die reg om sonder staatsinmenging hulle eie kultuur te bevorder, hulle eie godsdiens te bely en te beoefen, en hulle eie taal te praat en te gebruik.
ISSN: 0023-270X
2304-8557