'n Vergelyking van polisiekultuurhoudings van mans en vrouens in die Suid-Afrikaanse Polisiediens oor 'n tien jaar tydperk : navorsings- en oorsigartikels

A comparison of police culture attitudes of men and women in the South African Police Service over a ten year period Contemporary ethnographers (Cockcroft 2013; O'Neill, Marks & Singh 2007; Sklansky 2005) argue that new developments in policing have changed the police, and that traditional...

Full description

Published in: Tydskrif vir geesteswetenskappe Vol. 56; pp. 608 - 626
Main Author: Steyn, Jean
Format: Journal Article
Language: Afrikaans
Published: Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 01-01-2016
Subjects:
Man
Online Access: Get full text
Summary: A comparison of police culture attitudes of men and women in the South African Police Service over a ten year period Contemporary ethnographers (Cockcroft 2013; O'Neill, Marks & Singh 2007; Sklansky 2005) argue that new developments in policing have changed the police, and that traditional understanding of police culture, as a consequence, is no longer relevant. More specifically, these researchers imply that the South African Police Service (SAPS) has changed many of the traits of police culture with regards to cynicism of and isolation from the public. The research paper attempts to contribute to this narrative by determining whether indicators evincing attitudes of police culture themes of solidarity, isolation and cynicism amongst South African Police Service (SAPS) officials are gender neutral as well as showing a change over a ten (10) year period (January 2005 - June 2014). By making use of the 30-item police culture themes questionnaire, designed by Steyn (2005), the study established that South African Police Service (SAPS) cadets who commenced their basic training at the six (6) basic training institutes in South Africa (Pretoria, Chatsworth, Oudtshoorn, Graaff-Reinet, Phillippi and Bisho) in January 2005, entered the organisation with predispositions in furtherance of police culture themes of solidarity, isolation and cynicism. The period of "college/academy training" (January 2005 - June 2006) did not significantly counteract these tendencies, neither did the subsequent "field training" (July 2005 - December 2005). Nine (9) years on, and these attitudes intensified to an overall average of seventy percent (69.85%). The study further found that for the duration of the project (10 years), female trainees and their ensuing conversion to fully-fledged police officials had mostly stronger values exhibiting police culture solidarity, police culture isolation and police culture cynicism, compared to their male counterparts. Huidige etnograwe (Cockcroft 2013; O'Neill, Marks & Singh 2007; Sklansky 2005) argumenteer dat nuwe ontwikkelinge in polisiëring die polisie verander het, en dat konvensionele kennis van polisiekultuur gevolglik irrelevant is. Meer spesifiek, hierdie navorsers impliseer dat die Suid- Afrikaanse Polisiediens (SAPD) baie van die polisiekultuurkaraktertrekke verander het met betrekking tot sinisme teenoor en isolasie van die publiek. Hierdie navorsingsartikel is 'n poging om by te dra tot die bespreking deur te bepaal of die polisiekultuuraanwysers solidariteit, isolasie en sinisme onder amptenare van die Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPD) geslagsneutraal is, en ook om vas te stel of lede se houdings verander het oor 'n tien (10) jaar periode (Januarie 2005 - Junie 2014). Deur gebruik te maak van 'n 30-item polisiekultuurtema-vraelys het die studie bevind dat kadette in die Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPD), wat hulle basiese opleiding by die ses (6) SAPD basiese opleidingsfasiliteite (Pretoria, Chatsworth, Oudtshoorn, Graaff-Reinet, Phillippi en Bisho) in Januarie 2005 begin het, die organisasie met vooropgestelde idees oor die polisiekultuurtemas solidariteit, isolasie en sinisme betree het. Nóg die periode van kollege-/akademie-opleiding (Januarie 2005 - Junie 2005), nóg die opeenvolgende tydperk van veldopleiding (Julie 2005 - Desember 2005), het enige noemenswaardige veranderinge in die respondente se houdings teweeg gebring. Nege (9) jaar later het hierdie houdings versterk tot 'n algehele gemiddeld van byna sewentig persent (69.85%). Oor die duur van die projek (tien jaar) is bevind dat vroulike rekrute, wat later as volwaardige polisiebeamptes in die Polisiediens opgeneem is, hulle oor die algemeen sterker met die waardes van solidariteit, isolasie en sinisme in die polisiekultuur vereenselwig het as hulle manlike eweknieë.
ISSN: 0041-4751
DOI: 10.17159/2224-7912/2016/v56n2-2a6