Kostebesparende produksiepraktyke vir kleingraan produsente in die Suid-Kaap

Hierdie ondersoek fokus op die produksiepraktyk van verminderde bewerking wat gemik is op die verlaging van insetkostes. Verminderde bewerking bring 'n verandering in die meganisasiekomponent mee wat hoër vaste koste en laer veranderlike koste tot gevolg het. Die hipotese is gestel dat 'n...

Full description

Published in: Agrekon Vol. 41; no. 2; pp. 160 - 177
Main Authors: Laubscher, J, Kleynhans, T.E, Van Eeden, F
Format: Journal Article
Language: Afrikaans
Published: Taylor & Francis 06-01-2002
Online Access: Get full text
Summary: Hierdie ondersoek fokus op die produksiepraktyk van verminderde bewerking wat gemik is op die verlaging van insetkostes. Verminderde bewerking bring 'n verandering in die meganisasiekomponent mee wat hoër vaste koste en laer veranderlike koste tot gevolg het. Die hipotese is gestel dat 'n winsverhoging wel haalbaar is en dat die praktyk van verminderde bewerking uit 'n kostebesparende oogpunt aanbevelenswaardig is vir kleingraan boerderye. 'n Gevallestudiebenadering is gevolg deur twee boerderye in elk van vier substreke in die Suid-Kaap se konvensionele en verminderde bewerkingspraktyke te ontleed en deur 'n ekspertgroep te evalueer. Ten einde die winsgewendheid van die stelsels te kan vergelyk, is 'n annuïteit van die totale huidige waarde van die jaarlikse bruto marge per hektaar van elke wisselboustelsel bereken. Hierdie "jaarlikse" winsmarges (annuïteit) per hektaar het as kriterium vir die winsgewendheidsvergelyking van elke gewaswisselboustelsel gedien. Die ontledings het getoon dat die gevallestudies se gewasrotasiestelsels aansienlik verskil vanweë grond- en klimaatverskille tussen die verskillende substreke en selfs ook binne substreke. Daar is dus geen uniforme rotasiestelsel gevind wat as 'n algemene resep toegepas word nie. Tog het die ontledings beginsels aangetoon vir die verbetering van die bewerkingspraktyke en sekere ander aksies van die gevallestudies om hul winsmarges te verhoog. Die grootste besparings het geblyk moontlik te wees ten opsigte van bewerking en die saaidigtheid van saad. Die ontledings het getoon dat 'n winsverhoging met oorskakeling na verminderde bewerking en presisie-boerdery wel haalbaar is. This research focuses on the production practice of limited tillage, which is used to reduce input costs. The implementation of limited tillage causes mechanization changes, which in turn, results in higher fixed cost and lower variable cost. The hypothesis claimed that profit could be increased, thus motivating for the promotion of limited tillage for smallgrain production. Two farms in each of four subregions in the Southern Cape served as case studies. The conventional and limited tillage practices of each farm were analysed and evaluated by an expert group. In order to compare the profitability of the various crop rotation systems, an annuity of the total present value of the annual gross margin per hectare of each crop rotation system was calculated. The analyses showed that the crop rotation systems of the various case studies differed significantly, due to soil and climate differences between and even within the subregions. No uniform crop rotation system was found that could serve as a general recipe for the region. In spite of this, some principles could be deduced from the analyses that could be followed in order to improve the cultivation and other practices so as to increase profits. The most significant savings can be obtained with regard to cultivation and sowing density. The results show that switching to limited tillage combined with precision farming can increase profits.
ISSN: 0303-1853
2078-0400