Die positivering van geborgenheid met die oog op 'n meer gedissiplineerde onderrig-leeromgewing : original research

Leerderwangedrag het 'n groot probleem in Suid-Afrikaanse skole geword en dit skyn die gesonde onderrig-leeromgewing te belemmer. Die metode wat in hierdie beredenerendbesinnende artikel gebruik word, is 'n dekonstruksie van konstrukte soos geborgenheid en burgskap met die oog daarop om aa...

Full description

Published in: Koers (Potchefstroom, South Africa) Vol. 78; no. 3; pp. 1 - 7
Main Author: Oosthuizen, Izak
Format: Journal Article
Language: Afrikaans
Published: AOSIS 01-01-2013
Online Access: Get full text
Summary: Leerderwangedrag het 'n groot probleem in Suid-Afrikaanse skole geword en dit skyn die gesonde onderrig-leeromgewing te belemmer. Die metode wat in hierdie beredenerendbesinnende artikel gebruik word, is 'n dekonstruksie van konstrukte soos geborgenheid en burgskap met die oog daarop om aan te toon hoe die korrekte benadering daartoe en die uitvloeisels daarvan in die onderrig-leeromgewing geaktualiseer kan (en behoort te) word. Uit die ondersoek blyk dat geborgenheid, wat basies veiligheid en beskerming impliseer, sinvol in die onderrig-leeromgewing geaktualiseer behoort te word deur die aktivering van 'n toepaslike geborgenheidsburgskap. Ten einde sodanige aktivering op 'n verbeterde vorm van geordende onderrig en leer te rig, behoort daar op die ontwikkeling van toepaslike geborgenheidsruimtes vir die bevordering van dissipline en orde in die klaskamer gefokus te word. Enhancing discipline in the learning and teaching environment by means of geborgenheit Learner misconduct is a grave concern in South African education due to the negative effect it is having on teaching and learning. The approach in this argumentative and reflective article is one of deconstruction of constructs such as geborgenheit [secureness] and stronghold. The objective is to demonstrate how these concepts can be actualised to enhance a sound and orderly learning and teaching environment. An analysis shows that geborgenheit, which essentially entails protection and fostering, needs to be linked to, and actualised in the particular teaching and learning environment by activating an applicable geborgenheit-stronghold. For successful actualisation of the latter, it is crucial to unlock the applicable geborgenheit spaces for the enhancement of orderly teaching and learning in the classroom.
ISSN: 0023-270X
2304-8557