NKENE WU NA OKUKALA WATSEYA OMUDHJGOLOKO GWOYE NOKUKALA MEGAMENO

Konyala etata lyaaniilonga mOvenduka aakiintu - yamwe ohaa longo sigo kwa luudha nenge haa longo pamalutho gomiilonga yuusiku (ooshifta dhuusiku), onkene ohaa inyenge oowili adhihe. Oshi Ii oshiyamateki kaakiintu, naanona yaakadhona osho wo oongundu oonshona dhaantu mboka ya pumbwa egameno itaa vulu...

Full description

Published in: Sister Namibia Vol. 24; no. 2; p. 9
Format: Magazine Article
Language: Afrikaans
Published: Windhoek Sister Namibia 08-01-2012
Online Access: Get full text
Summary: Konyala etata lyaaniilonga mOvenduka aakiintu - yamwe ohaa longo sigo kwa luudha nenge haa longo pamalutho gomiilonga yuusiku (ooshifta dhuusiku), onkene ohaa inyenge oowili adhihe. Oshi Ii oshiyamateki kaakiintu, naanona yaakadhona osho wo oongundu oonshona dhaantu mboka ya pumbwa egameno itaa vulu okwiinyenga ya manguluka ethimbo kehe uuna taa yi kiilonga yawo yesiku kehe. Oomeme naanona yaakadhona oyo oshihakanwa shomahepeko nomaponokelo, ongele otaa yi kosikola, koositola, taa ka tálela po ookahewa nenge taa yi koodisco, ano komahala goondanisa nomainyanyudho, kashi na mbudhi kutya ethimbo peni. Omilamba niitopolwa mbyoka yi na iihwa ya thita oya ninga ongamba, itayi endwa koomeme nokaanona yaakadhona, nonkalo ndjika ohayi holoka wo momapandaanda, moositola, moosikola, mongerki nosho wo pomahala gomagongalelo gaakwashigwana. Osha pumba okukala ino uva même nenge omukadhona inaa hepekwa payihulo, palutu nosho wo pamadhiladhilo omanga a Ii ipyakidhila nokulonga ilonga yeya kwalukehe.
ISSN: 1026-9126