Die self-waargenome lewensgehalte van versorgingspersoneel by 'n fasiliteit vir volwassenes met intellektuele gestremdheid

Hierdie artikel doen verslag oor 'n studie wat gedoen is oor die persepsies van versorgingspersoneel by 'n fasiliteit vir volwassenes met intellektuele gestremdheid aangaande hul lewensgehalte. Die doel van die studie was om die lewensgehalte te verstaan van versorgingspersoneel wat na vol...

Full description

Published in: Tydskrif vir geesteswetenskappe Vol. 49; no. 2; pp. 287 - 304
Main Authors: Newmark, Rona, Wahl, Sindi
Format: Journal Article
Language: Afrikaans
Published: Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 06-01-2009
Subjects:
Online Access: Get full text
Summary: Hierdie artikel doen verslag oor 'n studie wat gedoen is oor die persepsies van versorgingspersoneel by 'n fasiliteit vir volwassenes met intellektuele gestremdheid aangaande hul lewensgehalte. Die doel van die studie was om die lewensgehalte te verstaan van versorgingspersoneel wat na volwassenes met intellektuele gestremdheid omsien. Daar is gebruik gemaak van teorieë met betrekking tot die positiewe sielkunde, met spesifieke verwysing na fortigeniese aannames. Hierdie kwalitatief interpreterende studie is uitgevoer in 'n fasiliteit vir volwassenes met intellektuele gestremdheid en 12 versorgers by die fasiliteit het vrywillig deelgeneem. Data is ingesamel deur gestruktureerde oop-einde vrae, asook informele en fokusgroeponderhoude, en later tematies geanaliseer. Die temas wat in die studie aangespreek is, wentel om die versorgers se 1) definisie van lewensgehalte, 2) hul persepsie van hul huidige lewensgehalte, 3) hul persepsie van die negatiewe faktore, stressore, positiewe ervarings en psigofortologiese faktore wat 'n uitwerking op hul lewensgehalte uitoefen en 4) moontlikhede om hul lewensgehalte te verbeter. Die bevindings toon 'n paradoks van sorgverskaffing aan waar die deelnemers nie slegs oor sorgverskaffing rapporteer nie, maar ook oor die ontvangs van sorg in hul verhoudinge met volwassenes met intellektuele gestremdheid verslag doen. In hierdie verhouding blyk dit dat sorgverskaffing 'n fortigenese faktor en ook 'n wyse vir interpersoonlike florering is vir die meeste van die deelnemers. Gegrond op die bevindings word verskeie aanbevelings gedoen rakende verdere navorsing ten einde die lewensgehalte van die personeel wat sorg verskaf aan volwassenes met intellektuele gestremdhede te verbeter. The self-perceived quaity of life of staff caring for adults with intellectual disabilities The concept "quality of life" is a product of as well as a means to the universal movement towards empowerment of individuals, equity and "health for all" (World Health Organisation, 1995, 1998). As a sensitising concept and social construct, quality of life facilitates programmatic, community and societal change. Within the field of intellectual disabilities there is a rising interest in improving the quality of life of people with intellectual disability. This is enhanced by the movement towards deinstitutionalisation, which generally sees staff caregivers as providers of a quality product. Accordingly, there is a growing emphasis on staff stress and well-being in order to improve service delivery. Within the field of positive psychology there is a need for a greater emphasis on staff well-being and positive experiences. It is argued, however, that there is not sufficient theory crediting the range of experiences and perceptions of staff caregivers (Hastings & Horne, 2004). Prior research on staff caregivers generally focused on pathology, for example stress and burnout. The study on which the article is based, focused on the perceptions of formal caregivers in an institution for the intellectually impaired about their quality of life. The aim was to understand the self-perceived quality of life of staff caring for adults with intellectual disabilities using Positive Psychology theories, and, more specifically, fortigenic principles.
ISSN: 0041-4751