n Sinchroniese beskouing van diskoerslinguistiek

In hierdie artikel word die moontlikheid ondersoek dat wat tot dusver as tekslinguistiek beskou is, eerder benoem moet word met die term diskoerslinguistiek. Om hierdie benamingsverandering te motiveer, word ondersoek ingestel na die konsepte 'diskoers' en 'interdissiplinCr' tenv...

Full description

Published in: SA journal of linguistics = SA tydskrif vir taalkunde Vol. 17; no. 1; pp. 16 - 36
Main Authors: du Plessis, Wilhelm, Bosch, Barbara
Format: Journal Article
Language: Afrikaans
Published: Taylor & Francis Group 02-01-1999
Online Access: Get full text
Summary: In hierdie artikel word die moontlikheid ondersoek dat wat tot dusver as tekslinguistiek beskou is, eerder benoem moet word met die term diskoerslinguistiek. Om hierdie benamingsverandering te motiveer, word ondersoek ingestel na die konsepte 'diskoers' en 'interdissiplinCr' tenvyl 'n ondersoek na die konstituerende elemente van tekslinguistiek, naamlik 'teks-' en 'linguistiek' laat blyk dat die benaming tekslinguistiek inderdaad te benouend blyk te wees vir 'n studie wat betekenisgenerende elemente wat buite die teksgrense IC ook betrek tydens die dekoderingsproses, veral wanneer in gedagte gehou word dat 'n teks uit sintaktiese, semantiese en pragmatiese eenhede bestaan. 'n Verdere gevolgtrekking waartoe hierdie artikel kom, is dat dit nodig is om De Beaugrande & Dressler se sewe standaarde (beginsels) van tekstualiteit te modifiseer tot twee superstandaarde van tekstualiteit, naamlik kohesie en koherensie. Dit maak die diskoerslinguistiese ontleding van 'n teks meer realisties en prakties-uitvoerbaar.
ISSN: 1011-8063
DOI: 10.1080/10118063.1999.9724522