Die reaksie van anthephora pubescens nees op verskillende intensiteite en frekwensies van ontblaring

'n Faktoriaal experiment met vier frekwensies (2, 4, 6 en 8 weekliks) en vyf intensiteite (2, 5, 8, 11 ot 14 cm hoogte) van sny is in potproewe op Anthephora pubescens uitgevoer. Die totale DM-snyopbrengs, wortelproduksie en bogroei/wortelverhouding is bepaal. Frekwensie en intensiteit het albe...

Full description

Published in: Proceedings - Grassland Society of Southern Africa Vol. 10; no. 1; pp. 29 - 34
Main Authors: Burger, S. J, Grunow, J. O, Rabie, J. W
Format: Journal Article
Language: English
Published: Taylor & Francis Group 01-01-1975
Online Access: Get full text
Summary: 'n Faktoriaal experiment met vier frekwensies (2, 4, 6 en 8 weekliks) en vyf intensiteite (2, 5, 8, 11 ot 14 cm hoogte) van sny is in potproewe op Anthephora pubescens uitgevoer. Die totale DM-snyopbrengs, wortelproduksie en bogroei/wortelverhouding is bepaal. Frekwensie en intensiteit het albei 'n invloed uitgeoefen op snyopbrengs en wortelproduksie en daar was 'n betekenisvolle wisselwerking tussen hulle. Die beste resultate is verkry met 'n intensiteit van 8 cm en 'n frekwensie van 6 weeklikse sny. Dit het ooreengestem met 'n laatblaar- tot vroeë-blomstadiurn (15% van plante). 'n Kwadratiese neiging is waargeneem oor die peile van albei faktore. Die bogroei/wortel-verhou-ding het betekenisvol en lineêr afgeneem soos frekwensie, maar nie intensiteit, afgeneem het. Dit dui daarop dat die wortels en die bogroei tot dieselfde mate beïnvloed is deur intensiteit, maar dat 'n hoe frekwensie die wortelproduksie meer laat afneem het as die bogrondse produksie.
ISSN: 0072-5560
DOI: 10.1080/00725560.1975.9648746