Linda Magano Baumann: omukondjeli womaufemba oungudu vanini vovanhu voukashike u lili

Molwaashi Linda eepulana daye doku ka twikila elihongo laye oda dopa, okwa mona oilonga yaye yotete eshi a mana omatilika oyo ya li yokuwapaleka momaluumbo nokwa li ha futwa eedola omafele avali komwedi opo a yambidide ofamili yaye. Okwa hovela okulonga momahangano ehe shi opapangelo, tete omehangan...

Full description

Published in: Sister Namibia Vol. 19; no. 3; pp. 20 - 22
Main Author: Frank, KuLiz
Format: Magazine Article
Language: English
Afrikaans
Published: Windhoek Sister Namibia 07-01-2007
Online Access: Get full text
Summary: Molwaashi Linda eepulana daye doku ka twikila elihongo laye oda dopa, okwa mona oilonga yaye yotete eshi a mana omatilika oyo ya li yokuwapaleka momaluumbo nokwa li ha futwa eedola omafele avali komwedi opo a yambidide ofamili yaye. Okwa hovela okulonga momahangano ehe shi opapangelo, tete omehangano ledina Namibian Girl Child Organisation nopo nee okwa ka longa koSister Namibia. Okwa li momadeulopukululo oo a ningililwe omashenge omakainhu koLegal Assistance Centre, mo omo a dja a mona kutya mboli haye aeke. "Sister Namibia okwa tungila nge ekanghameno la kola eshi a twala nge momadeulopukululo omo. Onda ka longa moResource Centre yaSister Namibia nonda hovela okulihonga oinima ihapu ame mwene eshi nda kala handi kufa omambo nokuya nao keumbo ndi ka leshe. Po opo opo nda shiivila omashengekainhu amwe oo haa shange omambo ngaashi Audre Lorde," osho a holola. "Fimbo inandi liholola, onda shakenene naGina. Otwa kala ookaume hatu popi ashike naye mongodi oule weemwedi hamano ofimbo inatu monafana. Pefimbo opo okwa li modula yaye ya xuuninwa kofikola ofimbo ame okwa li nda mana. Ofamili yaGina osho ye tu kwata mo shaashi oya kala hai mono okakadona aka haka monika shi lilile hake uya ka talele po omona wavo wokakadona, keeexwiki dixupi ko alushe oka djala ashike oshiti. Eshi va hovela oku mu pulapula meumbo okwa tembuka mo ndele ta tembukile keumbo letu. Vomeumbo letu onde va lombwela ashike kutya ofelende yange. Ashike konima yefimbo ova hovela oku tu limbililwa ndee tava ningi ekwatafano nofamili yaGina. Oshe ke uya nee pouyelele kutya fyee omashenge notu na oukaume." Mopaife Linda Magano Baumann okwa ninga omuyandji woshiholelwa shiwa kuvakwao vahapu, unene mOumbangalanhu waNamibia omo omufyuululwakalo wOvawambo ihau popile omashenge. Edina laLinda lopokati Magano mOshiwambo otali ti owapewa 'omaano'. "Ovadamara neeBastela ohadi lididimikile oushenge. Ashike oiwana yOvawambo, Ovaherero nOvatswana oi na oupyakadi wokuyeulula oivelo nokutambula ko omashenge." Linda okwa kala ha kufa ombinga moilongadalwa yokuudifa ko ovanhu kOumbangalanhu, nopaife oprojeka yedina rainbow oya findana mokutota ko ombelewa yokwoongela omauyelele mu na omuliyambi oo ha yakula omashenge oo e li ko. Kufye okumona ovanhu vatano momwedi kOumbangalanhu, efindano la kula," osho Linda a popya.
ISSN: 1026-9126