Reaksie van twee lentekoringkultivars op stikstof- en swaelbemesting in die Swartland. I. Vegetatiewe groei, opname en konsentrasie van stikstof en swael in die vegetatiewe plant

Die belangrikheid van die korrekte N: S verhouding het die vraag laat ontstaan of 'n wanbelans tussen N en S nie gedeeltelik 'n bydrae tot die swak benuttingsdoeltreffendheid van N by hoë N-bemestings in die Swartland kan lewer nie. 'n Faktoriaalproef om die effek van 50-, 100- en 150...

Full description

Published in: South African journal of plant and soil Vol. 11; no. 4; pp. 163 - 169
Main Authors: du Plessis, J. P, Agenbag, G. A
Format: Journal Article
Language: Zhuang
English
Published: Taylor & Francis Group 01-01-1994
Subjects:
Online Access: Get full text
Summary: Die belangrikheid van die korrekte N: S verhouding het die vraag laat ontstaan of 'n wanbelans tussen N en S nie gedeeltelik 'n bydrae tot die swak benuttingsdoeltreffendheid van N by hoë N-bemestings in die Swartland kan lewer nie. 'n Faktoriaalproef om die effek van 50-, 100- en 150 kg N ha −1 in kombinasie met swaelvlakke van 0-, 12.5-, 25- en 50 kg S ha −1 op vegetatiewe groei, N- en S-opname en -konsentrasie van die lentekoringkultivars Palmiet en SST 66 te bestudeer, is in 1990 en 1991 op Langgewensproefplaas uitgevoer. Plantmassa het nie tussen Palmiet en SST 66 verskil nie, maar toenemende N het dit verhoog. Geen betekenisvolle hoofeffek is met S verkry nie, maar die hoogste plantmassa is verkry waar 12.5 kg S ha −1 in kombinasie met 150 kg N ha −1 toegedien is. Die betrokke kultivars het nie in hul vermoe om N op te neem verskil nie. Met verhoogde N het N-opname, asook die konsentrasie N in die plante verhoog. Toenemende S-vlakke het met hoë N-vlakke by SST 66 'n verhooging in S-opname veroorsaak. Die S-opname van Palmiet is egter nie deur N be'invloed nie. Die belangrikheid vir genoegsame S in bemestingsprogramme vir koring waar hoë N-bemesting toegedien word, is in hierdie studie bevestig en sal in die toekoms toeneem omdat enkel- met dubbel superfosfaat vervang word.
ISSN: 0257-1862
2167-034X
DOI: 10.1080/02571862.1994.10634318