REGRESSIEWE STEMASSIMILASIE IN AFRIKAANS: SES HIPOTESES EKSPERIMENTEEL GETOETS

Verskillende faktore, linguisties en non-l!nguisties, speel waarskynlik 'n rol by die toepassing van regressiewe stemassrmilasie in enige taal. 'n Aantal hiervan IS reeds geindentifiseer vir veral Nederlands, en op grond dnarvan en persoonlik waarnemings vir Afrikaans gehipotetiseer. In Wi...

Full description

Published in: SA journal of linguistics = SA tydskrif vir taalkunde Vol. 9; no. 1; pp. 132 - 156
Main Author: Wissing, Daan
Format: Journal Article
Language: Afrikaans
Published: Taylor & Francis Group 11-01-1991
Online Access: Get full text
Summary: Verskillende faktore, linguisties en non-l!nguisties, speel waarskynlik 'n rol by die toepassing van regressiewe stemassrmilasie in enige taal. 'n Aantal hiervan IS reeds geindentifiseer vir veral Nederlands, en op grond dnarvan en persoonlik waarnemings vir Afrikaans gehipotetiseer. In Wissing (1 990a:56) is dit gestel dat impressionuties-begronde uitsprnke deur nkoesties-eksperirnenteb ondersoeke opgevolg behoort te word. In hierdie artikel word die resultate van 'n ondersoek wat ten opsigte van die assimilasie van Is/tot [z] uitgevoer is, gerapporteer. Ses hipoteses is gestel, waardeur die rol van klemtoon, ti e tan vorm (afleidings, samestellings of frases), tipe leesvorm (gewone ortogra f e of ideogramme), aard van die segment wat op /sf volg, geslag van die s rekers en eil van opvoeding verskillenL toetsstimu% gemaak Die resultate van die ondersoek toon dat veel meer eassimileer word wanneer die kbmtoon nli Is/Val, wanneer mans aan die woorf is, en wanneer die proefpersone studente is (en nie dosente nie). Assimilasie van Is/tot [z kom meer voor vo'o'r lvl as voor /b, dl; die tipe leesvorm afleidings, samestellings of frases nie. Die resultate word ten slotte in h e r linguistiese konteks geplaas en geinterpreteer.
ISSN: 1011-8063
DOI: 10.1080/10118063.1991.9724315