Poverty alleviation of labour-based infrastructure delivery : the case of Dar es Salaam (Tanzania) : research article

Labour-based technology (LBT) is a strategy popularised by international organisations such as the International Labour Organisation (ILO), United Nations Development Programme (UNDP) and the World Bank, to address poverty, unemployment and infrastructure provision especially in informal urban settl...

Full description

Published in: Acta structilia Vol. 15; no. 1; pp. 72 - 90
Main Authors: Phoya, Sarah, Haupt, Theo
Format: Journal Article
Language: English
Published: University of the Free State 06-01-2008
Subjects:
AGT
LBT
Online Access: Get full text
Summary: Labour-based technology (LBT) is a strategy popularised by international organisations such as the International Labour Organisation (ILO), United Nations Development Programme (UNDP) and the World Bank, to address poverty, unemployment and infrastructure provision especially in informal urban settlements. More emphasis has been placed on using the LBT approach in sub- Saharan countries where unprecedented urbanisation is taking place leading to the formation of informal settlements, high levels of unemployment accompanied by poverty. The LBT approach has been implemented in many developing countries. However, there is little available evidence of the long-term impact of LBT on poverty alleviation and employment creation opportunities. This article reports on employment creation opportunities and poverty alleviation while delivering infrastructure using LBT in informal settlements in Dar es Salaam, Tanzania. A qualitative research approach was used which included personal interviews of the residents who were directly involved in infrastructure provision in the Hanna Nasif informal settlement using LBT. The infrastructure delivery project in Hanna Nassif commenced in 1994 and was completed in 2000. The research was conducted four years after the project had been completed, namely in 2004. The findings reported in this article provide base line data for policy makers and researchers, while contributing to understanding the long-term impact on employment creation opportunities and poverty alleviation using LBT. The article concludes with a proposal for a LBT-Poverty Alleviation framework. Arbeidsgebaseerdetegnologie (AGT) is 'n strategie wat gewild geraak het onder internasionale organisasies soos die International Labour Organisation (ILO), United Nations Development Programme (UNDP) en die Wêreldbank, om armoed, werkloosheid en infrastruktuurvoorsiening spesifiek in informele stedelike gebiede aan te spreek. Meer klem is geplaas op die gebruik van die AGT benadering in sub-Sahara lande waar ongekende verstedeliking plaasvind wat lei tot die vorming van informele woongebiede, hoë vlakke van werkloosheid gepaardgaande met armoede. Die AGT benadering is geïmplimenteer in baie ontwikkelende lande. Desnieteenstaande, is daar min beskikbare bewyse van die langdurige impak van AGT op armoedeverligting en werkskeppingsgeleenthede. Hierdie artikel doen verslag oor werkskeppingsgeleenthede en armoedeverligting gedurende die voorsiening van infrastrukstuur deur die gebruik van AGT vir informele woongebiede in Dar es Salaam, Tanzanië. 'n Kwalitatiewe navorsingsbenaderings is gebruik wat persoonlike onderhoude met inwoners, wat direk betrokke was by infrastruktuurvoorsiening in die Hanna Nasif informele woongebied deur AGT, ingesluit het. Die infrastruktuurvoorsieningsprojek in Hanna Nassif is in 1994 begin en is voltooi in 2000. Die navorsing is gedoen in 2004, vier jaar nadat die projek voltooi is. Die bevindings in hierdie artikel gee aan beleidsmakers en navorsers basislyn data en dra terselfdertyd by om die langtermyn impak op werkskeppingsgeleenthede en armoedeverligting deur middel van AGT te verstaan. Die artikel gee 'n voorstel van 'n AGT-Armoedeverligtingsraamwerk.
ISSN: 1023-0564