The professional nurse's experience of the dying process of the terminal AIDS patient

The increase in HIV / AIDS raises international concern. Statistics indicate that South Africa has the fastest increasing HIV-infection rate in the world. Secondary infections complicate the issues and could result in hospitalisation and death of terminal AIDS patients. Nurses are increasingly expos...

Full description

Published in: Health SA = SA Gesondheid Vol. 11; no. 2; pp. 40 - 52
Main Authors: Greeff, Minrie, Bester, Petra, Du Plessis, Engela
Format: Journal Article
Language: English
Afrikaans
Published: University of Johannesburg 06-01-2006
African Online Scientific Information Systems (Pty) Ltd t/a AOSIS
AOSIS
Subjects:
Online Access: Get full text
Summary: The increase in HIV / AIDS raises international concern. Statistics indicate that South Africa has the fastest increasing HIV-infection rate in the world. Secondary infections complicate the issues and could result in hospitalisation and death of terminal AIDS patients. Nurses are increasingly exposed to this process. This directed the researchers to explore and describe the nurse's experience of the dying process of the terminal AIDS patient through a qualitative research design. Purposive, voluntary sampling was conducted followed by individual interviews. Data saturation was reached after 10 interviews. The data were then analysed involving a co-coder to ensure trustworthiness. The results indicated specific themes. Firstly, nurses experience that various factors influence the pace of the dying process. Secondly, contrasting experiences regarding medical treatment of these patients surfaced. The study indicated that the nurse experienced emotions such as powerlessness, relief and fear. Finally, the needs and behaviours of the terminal AIDS patient, and the specific behaviours of the nurses were revealed. Value judgements regarding the patient, his family, medical treatment and the nurse's conduct during the dying process were also noted. Recommendations focus on the following: nurses' personal coping with the dying process, extended coping skills in the guidance of terminal AIDS patients and their handling of specific themes during the dying process. End Die toename in MIV/VIGS wek internasionale kommer. Statistiek toon dat Suid-Afrika die snelstygendste MIVbesmettingskoers ter wêreld het. Hierdie toename word gekompliseer deur sekondêre infeksies wat lei tot 'n toename in hospitalisasie en dood van terminale VIGS-pasiënte. Die verpleegkundige word toenemend hieraan blootgestel. Dit het die navorsers daartoe gelei om deur 'n kwalitatiewe navorsingsontwerp die verpleegkundige se belewenis van die sterwensproses van die terminale VIGS-pasiënt te verken en te beskryf. 'n Doelgerigte, vrywillige steekproef is uitgevoer en individuele onderhoude is gevoer totdat dataversadiging na 10 onderhoude bereik is. Data-analise is uitgevoer en 'n medekodeerder is betrek om vertrouenswaardigheid te versterk. Die resultate het in die volgende tema's gekristalliseer: eerstens beleef die verpleegkundige dat verskillende aspekte die verloop van die sterwensproses beïnvloed; tweedens het kontrasterende belewenisse ten opsigte van die mediese behandeling na vore getree; derdens het spesifieke behoeftes en gedrag van die terminale VIGS-pasiënt en spesifeke gedrag van die verpleegkundige gemanifesteer. Die verpleegkundige het ook emosies soos magteloosheid, verligting en vrees beleef. Waarde-oordele ten opsigte van die pasiënt, sy familie, mediese behandeling en die verpleegkundige se optrede is ook gemerk. Aanbevelings sluit in: verpleegkundiges se persoonlike hantering van die sterwensproses, uitgebreide hanteringsvaardighede in die sterwensbegeleiding van terminale VIGS-pasiënte en hulle hantering van spesifieke temas gedurende die sterwensproses. End
ISSN: 1025-9848
2071-9736
DOI: 10.4102/hsag.v11i2.221