Riglyn 4.003 vir inkomstebepaling : 'n teoretiese beoordeling

Guideline 4.003 for income determination: A theoretical evaluation. During the last few years the distribution and realization principles began to play an increasingly important role in literature. The income of an organization is increasingly viewed as the cash amount that can be withdrawn without...

Full description

Published in: South African journal of business management Vol. 15; no. 1; pp. 67 - 70
Main Authors: Lambrechts, I.J, Van Eeghen, P
Format: Journal Article
Language: Afrikaans
English
Published: Association of Professional Management (APM) 03-01-1984
AOSIS
Online Access: Get full text
Summary: Guideline 4.003 for income determination: A theoretical evaluation. During the last few years the distribution and realization principles began to play an increasingly important role in literature. The income of an organization is increasingly viewed as the cash amount that can be withdrawn without hampering the continuity of ongoing action. The purpose of an income system, like the South African guideline 4.003, is to render an index of the income which can be utilized for expansion and/or distribution. There is always a reasonably large optimism and trust in the reliability of guideline 4.003 to accomplish this. The present article highlights some weaknesses of guideline 4.003 which cannot be ignored. These weaknesses are related to the assumption regarding the realization of purchasing income on loans, the calculation of net monetary assets and liabilities, the calculation of loss of purchasing power on distributable income and depreciation and the revaluation of equity capital of the balance sheet. A complete distribution of income according to guideline 4.003 is therefore not always without problems for continuity and is also not necessarily a reliable point of departure for a divided policy during inflation. Gedurende die afgelope aantal jare het die uitkeerbaarheids- en realisasiebeginsel 'n al hoe grater rol begin speel in die literatuur. Die inkomste word meer en meer beskou as die kontantbedrag wat aan die onderneming onttrek kan word sonder dat dit die kontinuiteit van sy huidige aktiwiteite benadeel. Die doel van 'n inkomstebepalingsisteem soos die Suid-Afrikaanse riglyn 4.003 is om 'n inkomstesyfer te lewer wat beskikbare kontant vir uitbreiding en/of uitkering verteenwoordig. Daar is deurgaans 'n redelike groat optimisme en vertroue in die betroubaarheid van riglyn 4.003 om die doel te bereik. In hierdie artikel word egter gewys op tekortkomings van riglyn 4.003 wat nie verontagsaam kan word nie. Hierdie tekortkomings staan in verband met 'n aanname betreffende die realisasie van koopkraginkomste op lenings, die berekening van netto monetere bates en laste, die berekening van koopkragverliese op uitkeerbare inkomste en afskrywing, en die herwaardering van die eie kapitaal op die eind· balansstaat. 'n Volledige uitkering van die inkomste volgens riglyn 4.003 is gevolglik nie altyd sender probleme vir kontinuiteit nie en dit is ook nie noodwendig 'n betroubare uitgangspunt vir 'n dividendbeleid tydens inflasie nie.
ISSN: 2078-5976
2078-5585
2078-5976
DOI: 10.4102/sajbm.v15i1.1105